[OLPC-DE] XO Vereinsgerät

Bert Freudenberg bert at freudenbergs.de
Di Okt 14 04:02:00 EDT 2008


Am 14.10.2008 um 09:52 schrieb Sven Bergmann:

> Hej!
> [...]

Hallo Sven,

wenn du Antworten auf deine Anfrage haben möchtest, melde dich bitte  
erst bei der OLPC-DE-Liste an:

> http://lists.laptop.org/listinfo/olpc-de

- Bert -
More information about the olpc-de mailing list